Wpisy

prognozy na 2019 r

Województwo podkarpackie notuje coraz większy wzrost gospodarczy w porównaniu do ubiegłych lat. Jest to spowodowane ogólną, coraz bardziej korzystną sytuacją w naszym kraju, a także wspieraniem inicjatyw związanych z innowacją regionu. Według zamierzeń Krajowego Funduszu Szkoleniowego, praca w podkarpackim jest coraz lepiej płatna, ale dla wyspecjalizowanych pracowników. Dlatego też warto kłaść nacisk na kształcenie ustawiczne. To ono wydaje się być kluczem do poprawy gospodarki nie tylko w województwie podkarpackim, ale również w całym kraju.

Plany na 2019 rok

Dla województwa podkarpackiego idealnym jest program, który wydobędzie potencjał województwa. Znaczy to, że osoby, które pozostają bezrobotne, będąc jednocześnie w wieku produkcyjnym, będą mogły się przekwalifikować. Ważne jest również likwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych. Często powodują one niechęć i apatię u osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, ponieważ mają oni poczucie, że ich chęci do pracy nie są w żaden sposób ważne, bo pracodawcy wolą zatrudniać osoby w pełni zdrowe. Nic bardziej mylnego.

W województwie podkarpackim drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał. Chodzi tu nie tylko o ogromne walory turystyczne, ale również o ilość osób w wieku produkcyjnym, które teoretycznie mogłyby rozpocząć starania o otwarcie własnego biznesu i tym samym stać się kolejnymi pracodawcami.

bezrobocie w drugiej połowie 2018 r.

Dane podawane przez Wojewódzki Urząd Pracy województwa podkarpackiego są bardzo optymistyczne. Pod koniec listopada 2018 roku, stopa bezrobocia w całym kraju zmniejszyła się do poziomu blisko 6%, co stanowi jeden z najlepszych wyników, biorą pod uwagę cały okres budowania gospodarki wolnorynkowej. Podobna sytuacja miała miejsce w województwie podkarpackim, gdzie bezrobocie rejestrowane na początku grudnia 2018 roku wynosiło ok. 8,6%. Oznacza to, że o pracę w podkarpackim nie jest już tak trudno jak w ubiegłych latach.

Problemy bezrobotnych w 2018 roku

Bez pracy w 2018 roku pozostawało blisko 80 tys. mieszkańców województwa podkarpackiego, co stanowi liczbę mniejszą o około 8 tys. osób w porównaniu z poprzednim rokiem. Najtrudniejszą sytuację mają w zasadzie osoby mające nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Problem ten dotyczy zarówno osób biernych zawodowo, jak i długotrwale bezrobotnych. Watro również w tym miejscu wspomnieć o młodych osobach, spośród których ponad połowa przed 30 rokiem życia nie pracuje.

Jedna trzecia populacji w wieku produkcyjnym nie ma pracy, ale za to według danych wojewódzkiego urzędu pracy, od stycznia do listopada 2018 pracodawcy zgłosili tam przeszło 50 tys. ofert pracy. Co prawda jest to ponad 1000 ofert mniej niż w roku ubiegłym, jednak można powiedzieć, że praca w podkarpackim czeka na pracownika, nie odwrotnie.

praca dla studentów

Studenci przybywający do województwa podkarpackiego, nie muszą martwić się o ewentualne zatrudnienie. Coraz więcej firm otwiera się na opcję zatrudniania studentów, z zaznaczeniem, że mogą oni również po odbyciu praktyk czy podjęciu pracy na pół etatu, kontynuować zatrudnienie po ukończeniu swojego kierunku studiów.

Rynek pracy przyjazny studentom

Rynek pracy województwa podkarpackiego można określić jako coraz bardziej  otwarty na młodych ludzi. Możliwości odbywania praktyk zawodowych, czy zatrudnienie na umowę zlecenie w trakcie studiów, to coraz bardziej powszechne praktyki. Często studenci studiów dziennych podejmują pracę na pełny etat i z sukcesem łączą pracę zawodową z pobytem na uczelni. Często decydują się oni na indywidualny tok studiów, który pomaga skutecznie połączyć wszystkie obowiązki.

Warto podjąć zatrudnienie na studiach, choćby w pracy, która pozwoli nam mieć środki, które spożytkujemy na swoje rozrywki. Zawsze będzie warto podjąć i takie zajęcie, ponieważ może ono być bodźcem w kierunku zmiany zainteresowań lub ukierunkować nas zawodowo. Każda z tych opcji jest na obecnym rynku pracy na wagę złota.

studia

Uniwersytety w województwie podkarpackim przeżywają obecnie dość duże oblężenie osób, które marzą o rozpoczęciu studiów na danym kierunku. Co ciekawe, obecnie w skali kraju da się zaobserwować pewne trendy, które wydają się być wyznacznikiem na ten i kolejny rok.

Filologie w natarciu

Co do popularnych kierunków studiów, podobnie jak np. na Uniwersytecie Warszawskim, dość dużą popularnością cieszą się filologie – nie tylko polska i angielska. Dużym zainteresowaniem potencjalnych studentów cieszą się również kierunki orientalne, takie jak np. filologia japońska. Zatrudnienie po nich jest niemal pewne, ponieważ rynek pracy nie nasycił się jeszcze specjalistami o tak interesującym wykształceniu. Nieco gorzej sprawa ma się z absolwentami równie popularnego kierunku, jakim jest prawo. Ktoś, kto ma bardzo wąską specjalizację, może napotkać na niemałe problemy w przypadku prób poszukiwania  zatrudnienia.

W poszukiwaniu złotego środka pomiędzy możliwościami zatrudnienia, a rozwojem swoich zainteresowań, studenci często decydują się na studiowanie kilku kierunków. Ma to sens, pod warunkiem, że nie są one od siebie diametralnie różne. Wówczas można napotkać na pewne trudności.

studenci na rynku pracy

Sytuacja studentów na rynku pracy jest dość dobra, ponieważ nawet duże firmy są coraz bardziej otwarte na zatrudnianie osób uczących się. W Rzeszowie i kilku innych miastach, młodzież może zdobywać cenne doświadczenie zawodowe oraz pierwsze samodzielnie zarobione środki na życie.

Zatrudnianie studentów szansą dla firm

Zatrudnianie studentów w województwie podkarpackim ma sens, ponieważ gospodarka regionu bardzo czeka na pracowników, którzy chętnie podejmą zatrudnienie w weekendy oraz inne dni tygodnia w godzinach, które np. dorosłym mającym dzieci są wyjątkowo nie na rękę. Poza tym student bardzo stara się na swoim stanowisku pracy bo wie, ze jest dopiero na początku drogi. To dobre podejście, ponieważ uczy systematyczności i szacunku do pracy.

W dużych miastach w regionie można spotkać oferty dla studentów, gdzie możliwa jest praca na kilka zmian, nawet na  umowę o pracę. Młodzi ludzie pracują np. w fabrykach czy innych zakładach produkcyjnych, choćby przy pakowaniu towarów. Być może nie jest to praca dla każdego, ale to bardzo dobra opcja na start. Na dobrą sprawę w każdym województwie da się w ten sposób zarobić na studia.

migracje w województwie podkarpackim

Województwo podkarpackie od pewnego czasu obserwuje niekorzystne zmiany w zakresie demografii. Starzenie się społeczeństwa widoczne w statystykach, ma dość niekorzystny wpływ na rynek pracy. O blisko 1% rocznie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 60 lat i więcej), przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież w wieku 0 – 17 lat).

Konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim

Wiążące się ze spadkiem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zjawiska dla rynku pracy, nie są korzystne.  Zasoby ludzkie w województwie podkarpackim ulegną znacznemu zmniejszeniu. Od kilku lat ma tu również miejsce mobilne w sposób ujemny saldo migracji na pobyt stały. Wiele osób po zdobyciu wykształcenia wyjeżdża, aby zdobyć lepiej płatną pracę. Ma to niekorzystny wpływ na gospodarkę oraz lokalne kadry. Transfer wiedzy i innowacji poza województwo, prowadzi do ustania rozwoju.

Wymienione konsekwencje dla rynku pracy w województwie podkarpackim, powinny stać się powodem dyskusji i przemyśleń dla osób decydujących o dysponowaniu funduszami unijnymi, przeznaczonymi na rozwój regionów. Może warto przemyśleć strategię, która zachęciłaby młode osoby, do pozostania na miejscu tuż po zakończeniu edukacji.

wykształcenie mieszkańców województwa podkarpackiego

Wydaje się być zatrważającym fakt, że w 2004 roku, ledwie 9% mieszkańców Podkarpacia powyżej 15 roku życia, miało wykształcenie wyższe. W 2009 roku, ilość znacznie się zwiększyła, ponieważ wzrosła do 15%. To zdecydowanie pozytywnie rokuje.

Tradycyjny podział ról

W poprzednich latach można było również zaobserwować trend, iż to mężczyźni podejmują pracę zawodową, a panie zapewne zostają w domu z dziećmi. Zdecydowana większość nie ma wykształcenia wyższego, tak więc i paniom z pewnością trudniej znaleźć zatrudnienie na tyle opłacalne, aby pozwolić sobie na posłanie dziecka do przedszkola lub wynajęcie dla niego opiekunki.

To smutne, że panie swego czasu niezbyt dobrze odnajdowały się na rynku pracy, mimo swojego młodego wieku. To duża strata dla pracodawcy, gdy nie ma w swojej załodze zbyt wielu młodych osób. To zawsze niesamowita energia i kreatywność, która przekłada się na znakomite efekty w pracy. Warto byłoby więc wdrożyć w województwie podkarpackim programy, mające na celu aktywizację zawodową pań oraz uświadomienie im konieczności kształcenia.

młode podkarpacie

Większości osób województwo podkarpackie kojarzy się z Bieszczadami, Rzeszowem i siatkówką. Skojarzenia miłe i ciekawe. Mało osób jednak wie, że to również jeden z regionów, gdzie najliczniejszą grupę mieszkańców, stanowią osoby w wieku 20 – 29 lat. Jest to obszar o stosunkowo młodej populacji. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią tu około 23%, co jest najwyższym odsetkiem w kraju.

Młody kapitał ludzki

W dobie starzenia się społeczeństwa, województwo podkarpackie stanowi ewenement na skalę kraju. To bardzo pozytywne zjawisko, które z pewnością jeszcze przez pewien czas utrzyma swój poziom. Co ciekawe, większość ludności zamieszkuje tereny pozamiejskie. Być może nie powinno to dziwić: klimat i wspaniałe widoki sprzyjają osiedlaniu się z dala od zgiełku miasta.

Warto byłoby w jakiś sposób zatrzymać młodych ludzi na terenie województwa. Być może powstawanie nowych zakładów pracy, rozwój szkolnictwa wyższego oraz poprawa w sferze zarobków utwierdziłaby mieszkańców w decyzji pozostania na Podkarpaciu. Warto próbować, ponieważ młode społeczeństwo to decydujący czynnik przy generowaniu przyrostu naturalnego, który również jest niezwykle cenny dla naszej gospodarki.