Nowa Dęba

Nowa DębaWedług danych urzędu pracy w Tarnobrzegu, z ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie zarejestrowanych w urzędzie na dzień 31 maja 2014 r., 1080 osób to mieszkańcy miasta i gminy  Nowa Dęba. Ponad 52% tej liczby stanowią kobiety (566 osób). Według stanu na koniec maja jedynie 132 bezrobotnych, czyli 12,2% ogółu bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Z ogólnej liczby osób pozostających bez pracy: 483 to mieszkańcy wsi, 636 to długotrwale bezrobotni i 241 to osoby powyżej 50 roku życia. Stopa bezrobocia w gminie wynosi około 12%, praca Nowa Dęba.

W mieście znajdują się tereny należące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”, na której terenie znajdują się m.in. Zakłady Metalowe „Dezamet” wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Bumar – największy pracodawca regionu.

Według danych urzędu gminy, w mieście obserwuje się ciągły, aczkolwiek powolny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – głównie w sektorze usługowym i handlowym. O poziomie zatrudnienia w gminie decydują firmy zatrudniające powyżej 9 osób, skoncentrowane głównie na terenie wspomnianej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *