Praca: Zastępca kierownika oddziału


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 138416

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym,


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • współdziała z kierownikiem Oddziału w zakresie organizacji pracy Oddziału, wykonuje kompetencje kierownicze w odniesieniu do podległego zespołu pracowników oraz bezpośrednio nadzoruje i koordynuje prowadzenie w Urzędzie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego pracowników, sporządzania pierwszych i okresowych ocen członków korpusu służby cywilnej, sporządzania przez bezpośrednich przełożonych Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego, służby przygotowawczej organizowanej dla nowozatrudnionych członków korpusu służby cywilnej, realizacji działań wynikających z przyjętych w Urzędzie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • bezpośrednio nadzoruje i koordynuje prowadzenie w Oddziale spraw z zakresu obsługi procesów rekrutacyjnych, obsługi procesu sporządzania opisów stanowisk pracy, prowadzenia spraw dotyczących wyłączenia pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, organizacji praktyk studenckich oraz praktyk zawodowych uczniów szkół średnich, realizacji umów o przyjmowanie na staż bezrobotnych lub zatrudniania bezrobotnych przy pracach interwencyjnych,
 • w oparciu o zalecenia Szefa Służby Cywilnej opracowuje propozycje kierunków zarządzania zasobami ludzkimi w PUW w Rzeszowie i regulacji wewnętrznych w tym zakresie, a także realizuje szeroko rozumianą politykę personalną w obszarze miękkiego HR - zgodne z wewnętrznymi wytycznymi,
 • nadzoruje przeprowadzanie przez podległych pracowników kontroli kompleksowych, doraźnych, sprawdzających i problemowych (w nadzorowanych obszarach) w urzędach administracji zespolonej, jednostkach podporządkowanych lub nadzorowanych przez wojewodę oraz w Urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia spraw kadrowych, w tym 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw pracowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o dostępie do informacji publicznej,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych.
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Kierownik oddziału

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-12