Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139222

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność dokumentacji i wnioski o pozwolenie na budowę, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w celu zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę, nakłada obowiązek jego uzupełnienia, w tym na obszarze kolejowym i terenach zamkniętych,
 • sprawdza dokumenty zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania i prowadzi postępowania administracyjne,
 • sprawdza dokumentację projektową, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekt decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: linii kolejowej, regionalnej sieci szerokopasmowej, sieci przesyłowej lub w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
 • prowadzi postępowania administracyjne i po uzyskaniu upoważnienia od właściwego organu przygotowuje postanowienia w celu udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,
 • prowadzi rejestry wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych oraz przygotowuje postanowienia,
 • rozpatruje skargi, wnioski i zapytania z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym - co najmniej 6 miesięcy,
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o transporcie kolejowym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe na kierunku architektura, budownictwo lub inżynieria środowiska.
APLIKUJ TERAZ