Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 139160

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Współpracuje podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno- ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych.
 • Współpracuje przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Uczestniczy w sprawdzaniu projektów budowlanych albo projektów wykonawczych dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich.
 • Współuczestniczy w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opracowywanie Programów Inwestycji dla zadań inwestycyjnych wraz z Aneksami do nich wraz z uzgadnianiem w centrali GDDKiA. Bieżąca weryfikacja i aktualizacja danych w Centralnym Zasobie Danych.
 • Współpracuje z komórkami merytorycznymi w zakresie uzgadniania dokumentacji.
 • Uczestniczy w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy drogowej i prawa ochrony środowiska.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet Office).
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub wykonawstwa.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Główny specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Budynek. w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się...

Opublikowano: wczoraj