Praca: Starszy inspektor


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 138244

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:


Nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych. Opracowywanie ekspertyz oraz klasyfikacja sprzętu łączności.


WARUNKI PRACY ORAZ MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: • praca biurowa w systemie podstawowym;
 • praca w siedzibie urzędu/wydziału (stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze) oraz praca w terenie;
 • wyjazdy służbowe;
 • wysiłek fizyczny;
 • praca wymagająca dyspozycyjności;
 • narzędzia i materiały pracy - w szczególności komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner, urządzenia pomiarowe, narzędzia ręczne i elektromechaniczne;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

CZAS PRACY: system podstawowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.


LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW: brak.


UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA: • upoważnienie do kontrolowania dokumentacji technicznej oraz stanu technicznego sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ:


Przepisy określają procedury dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji i gospodarki materiałowej. Montaże i naprawy urządzeń wymagają indywidualnego podejścia oraz wiążą się z podejmowaniem uznaniowych decyzji. Ze względu na różnorodność występujących urządzeń wymagana jest umiejętność interpretacji istniejących procedur. Występujące problemy są często skomplikowane, niepowtarzalne i bezprecedensowe. Pracownik zajmujący to stanowisko wykonuje dodatkowe zadania przydzielone przez przełożonego, w zależności od aktualnych potrzeb sekcji w zakresie jej działania. Na tym stanowisku pracy występuje duża złożoność pracy i jest wymagana kreatywność oraz samodzielne myślenie.


Przykłady: • wykonywanie montażu urządzeń łączności w zależności od jego typu, uwzględniając zarówno funkcjonalność dla użytkownika jak również wymogi techniczne urządzenia;
 • występujące różnego rodzaju awarie i uszkodzenia urządzeń (programowe, mechaniczne i elektroniczne).

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA:


Przełożony planuje i zleca wykonanie montaży, napraw i przeglądów. Zadania realizowane są samodzielnie, osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za organizację swojej pracy oraz przestrzeganie terminów i obowiązujących procedur. Przeprowadzając montaże lub naprawy sprzętu, wymagających nakładów finansowych lub w przypadku zaistnienia sytuacji bezprecedensowych, decyzje są podejmowane w uzgodnieniu z przełożonymi. Od pracownika oczekuje się przedstawienia propozycji własnych rozwiązań popartych odpowiednimi argumentami.


Przykład: • realizując naprawy pracownik samodzielnie ustala sposób realizacji zadań, decyduje które zadania należy wykonać w pierwszej kolejności, kierując się wymogami dotrzymania terminów i ustalaniem priorytetów.

HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: powyżej 1 kwartału do 1 roku.


Przykład:


w zakresie prac serwisowych, modernizacji systemów antenowych oraz konfiguracji i programowania urządzeń łączności radiowej wymagane jest zaplanowanie kolejności realizacji poszczególnych zadań oraz zapewnienia odpowiednich komponentów i materiałów taki sposób aby nie zakłócały one normalnego toku służby - etapowanie prac.


KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: • kilka razy w roku z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług.

CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ:


Naprawy niektórych urządzeń przeprowadzane są pod napięciem lub po ściągnięciu osłon.


Przykłady: • część zadań wykonywanych jest w terenie oraz w PSG poza stałym miejscem pracy;
 • konieczność poruszania się w terenie górzystym;
 • piesze podejścia wraz e sprzętem serwisowym na wzniesienia, na których znajdują się maszty antenowe (np. g. Laworta, g. Jeleniowate itp.);
 • naprawy sprzętu elektronicznego eksploatowanego w BiOSG.

Zakres zadań

 • wykonuje montaże, naprawy awaryjne, przeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • opracowuje ekspertyzy oraz dokonuje klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń radiokomunikacji w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia
 • konfiguruje i programuje urządzenia łączności radiowej w celu zapewnienia ciągłego przetwarzania informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 • wykonuje montaże, modernizacje, przeglądy i pomiary parametrów instalacji antenowych, teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymywania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
 • wykonuje naprawy sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi nadzór nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy
 • prowadzi wymaganą dokumentację serwisową- zlecenia pracy w celu rozliczania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej
 • konserwuje oraz prowadzi nadzór nad oddanym mu do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektryczne/elektro-mechaniczne/elektroniczne/informatyczne/
teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - 1 rok doświadczenia w pracy związanej z gospodarką transportową
 • Doświadczenie zawodowe - od 3 do 12 miesięcy doświadczenia w pracy związanej z z wykonywaniem prac serwisowych lub konfiguracyjnych i montażowych urządzeń radiokomunikacyjnych lub sprzętu elektronicznego
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń łączności i informatyki
 • Obsługa komputera, pakietu biurowego Microsoft Office
 • Obsługa programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń w tym do programowania urządzeń radiokomunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i urządzeń, instalacji elektrycznych na stanowisku: obsługa, konserwacja, remont - urządzenia G1
 • Posiadanie certyfikatów, autoryzacji i świadectw ukończenia kursów specjalistycznych dotyczących obsługi, naprawy i strojenia urządzeń radiokomunikacji
 • Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego. Znajomość zasad łączności radiowej
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starszy inspektor wojewódzki

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy...

Opublikowano: 2024-06-20

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Stanowisko zostało utworzone w celu zapewnienia sprawnej realizacji przepisów z zakresu...

Opublikowano: 2024-06-18

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Korczowa

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy. Korzystanie z samochodu służbowego. Praca wykonywana na w/w...

Opublikowano: 2024-06-18

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Starszy inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz...

Opublikowano: 2024-06-16

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Mielec

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa Praca w siedzibie urzędu Praca jednozmianowa Ośmiogodzinny system pracy Praca w pozycji...

Opublikowano: 2024-06-07

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Dębica

Warunki pracy Praca w systemie jednozmianowym. Ośmiogodzinny system pracy. Możliwy wysiłek fizyczny. Stanowisko pracy usytuowane jest na...

Opublikowano: 2024-06-04