Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin I Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sanok
Ogłoszenie o naborze Nr 139105

Warunki pracy


 • praca biurowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • częste wyjazdy w teren, prowadzenie samochodu służbowego osobowego kat. B / możliwy przewóz współpracowników/;
 • możliwy kontakt sporadyczny z pyłem pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
 • kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi;praca w terenie wymagająca wysiłku fizycznego / pobieranie, przenoszenie prób/;
 • możliwy kontakt z mikroorganizamami chorobotwórczymi;
 • praca na wysokości do 3 metrów/ przy pobieraniu prób/;
 • praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych / min. drukarka, kserokopiarka, niszczarka/; praca przy mikroskopie;
 • pomieszczenia biurowe Oddziału znajdują się na III piętrze, wbrak windy, brak podjazdu do budynku;
 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • brak miejsc parkingowych dla pracowników;
 • obsługa klientów zewnętrznych;
 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w kontrolach u przedsiębiorców /rolników wykonujących działalność w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w celu sprawdzenia jego jakości oraz spełnienia innych wymagań dotyczących wytwarzania, oceny cech zewnętrznych, przechowywania i obrotu materiałem siewnym.
 • Uczestniczy w kontrolach u zarejestrowanych dostawców w zakresie dokonywanej przez nich oceny polowej materiału rozmnżeniowego i nasadzeniowego roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych w celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Pobiera próby z materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych do badań jakościowych i do oceny tożsamości odmianowej.
 • Uczestniczy w kontrolach materiału szkółkarskiego w punktach sprzedaży i u producentów w celu spełnienia wymogów jakościowych i zdrowotności.
 • Uczestniczy w kontrolach wykorzystania etykiet, paszportów i plomb dla materiału siewnego, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Sporządza sprawozdania z przeprowadzonych kontroli z zakresu wytwarzania, obrotu i stosowania materiału siewnego w celu dostarczenia aktualnej informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi.
 • Wprowadza oraz przyjmuje dokumenty do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie, zgodnie zobowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
 • Kieruje samochodem służbowym/ możliwe wspólne wyjazdy ze współpracownikami/ w celu realizacji zadań służbowych poza siedzibą Oddziału / lub w terenie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o nasiennictwie
 • Znajomość ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych
 • Znajomość przepisow ustawy o ochronie roslin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B /własnoręcznie podpisane i opatrzone datą/
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Inspektor

Lokalizacja: podkarpackie / Ustrzyki Dolne

Warunki pracy praca biurowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany jest z sezonowością w rolnictwie, praca w zmiennych warunkach...

Opublikowano: 2024-06-20