Praca: Główny księgowy


Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu
Główny księgowy
Miejsce pracy: Pruchnik
Numer: StPr/21.1749
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie rachunkowości jednostki. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych ifinansowych. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi. Prowadzenie księgowości Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prowadzenie ewidencji sprzedaży wody oraz odprowadzanych ścieków, Rozliczanie należności za pobór wody i odprowadzane ścieki, Wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzane ścieki, Wysyłanie upomnień za niewpłacone należności, Przygotowywanie, wczytywanie i rozliczanie tras dla zestawu inkasenckiego PSION, Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki, a także zmian w ciągu roku budżetowego. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Zakładu. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej. Prowadzenie ewidencji kosztów. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Zakładu. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.WYMAGANIA: I. Wymagania niezbędne: Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych: a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studiapodyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości, b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości, c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnychprzepisów, d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, Nieposzlakowana opinia, Obywatelstwo polskie, Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie, Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.II. Wymagania pożądane: Znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Znajomość przepisów samorządowych, Znajomość przepisów podatkowych, Znajomość przepisów płacowych, Znajomość przepisów ZUS, Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych, Umiejętność pracy w zespole, Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, dokładność i terminowość.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Główny księgowy (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia: Biegły rewident
Uprawnienia: Certyfikat księgowy stwierdzający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Miejsce pracy:

Pruchnik


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Księgowa, kadry i płace

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Opis stanowiska: - Księgowanie dokumentów zakupowych (dekretacja), - Sporządzanie raportu kasowego, - Ewidencja środków trwałych, -...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Specjalista do spraw wizerunku firmy

Lokalizacja: podkarpackie / Krasne

Umiejętność rozpoznania potrzeb pracodawcy w zakresie poprawy wizerunku w sieci mediach społecznościowych itp. Wymagania konieczne:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Kosztorysant robót budowlanych

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

- wyszukiwanie ofert - sporządzania przedmiarów robót, kosztorysów oraz kalkulacji cen- przygotowywanie ofert przetargowych- analiza...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Zbrojarz

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Murowanie ścian z pustaków ceramicznych, betonu komórkowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Murarz

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Murowanie ścian z pustaków ceramicznych, betonu komórkowego. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Cieśla szalunkowy

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Praca przy stanach surowych budynków. Wykonywanie szalunków. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: CIEŚLA -...

Opublikowano: wczoraj