Praca: Dyrektor delegatury


Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Podkarpacki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Krosno
Ogłoszenie o naborze Nr 138238

Warunki pracy

Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa podkarpackiego.  W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje). Wyjazdy w teren samochodem służbowym lub komunikacją publiczną. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym i drugim piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku.

Zakres zadań

 • organizuje i planuje pracę delegatury zgodnie z celami i zadaniami przypisanymi zgodnie z § 33 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie patrz strona: www.ko.rzeszow.pl/bip
 • na bieżąco kontroluje i ocenia pracę podległych pracowników,
 • prowadzi kontrole planowe i doraźne w zakresie przestrzegania przez szkoły i placówki oświatowe przepisów prawa w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
 • bierze udział w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków,
 • prowadzi postępowania kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 • gromadzi informacje o pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w celu dokonania oceny ich pracy,
 • obserwuje przebieg sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,
 • wykonuje inne zadania spoza nadzoru pedagogicznego określonych w ustawie o systemie oświaty i karcie nauczyciela.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy pedagogicznej
 • a ponadto:
 • 1) posiadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
 • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzacego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • 2) w przypadku nauczycieli akademickich posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w uczelni i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • Koncepcja pracy dyrektora delegatury i funkcjonowania delegatury
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela
 • Znajomość przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował , nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Oświadczenie to składają kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Duża motywacja do pracy
 • Wysoka kultura osobista
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Dyrektor delegatury

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa...

Opublikowano: 2024-06-04