Praca: Audytor wewnętrzny


Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 138797

Warunki pracy

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY:


Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w BiOSG celem dostarczenia Komendantowi Oddziału oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Oddziale. Wykonywanie czynności doradczych mających na celu przedstawienie propozycji usprawnienia funkcjonowania Oddziału.


WARUNKI PRACY ORAZ MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: • praca biurowa w systemie podstawowym;
 • praca w siedzibie urzędu/wydziału (stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku wielokondygnacyjnym Komendy BiOSG);
 • praca w terenie;
 • wyjazdy służbowe;
 • wystąpienia publiczne;
 • reprezentowanie urzędu za zewnątrz;
 • praca związana z obsługą klienta;
 • narzędzia i materiały pracy - w szczególności komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

CZAS PRACY: system podstawowy od 07:30 do 15:30.


LICZBA PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW: brak.


UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA: • upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego.

ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ:


Stanowisko pracy wymaga podejmowania samodzielnych decyzji o sposobie realizacji zadań w oparciu o sprecyzowany cel. Zadania wiążą się z przedstawianiem propozycji usprawnień działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, modyfikacji istniejących procedur/przepisów, oceny systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej funkcjonujących w jednostce. Istniejące przepisy i procedury wewnętrzne określają jedynie ramy funkcjonowania audytu. Większość działań audytora oparta jest na jego wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na często występujące sytuacje bezprecedensowe oraz brak wzorców i szablonów postępowania, do każdego zadania audytowego należy podchodzić indywidualnie. Czynności audytorskie wymagają od audytora kreatywności. Dokumentacja analizy ryzyka oraz analizy zgromadzonych dowodów audytowych w różnych zadaniach audytowych wygląda odmiennie. Ponadto większość zaleceń/rekomendacji zawiera propozycje stworzenia zupełnie nowych procedur lub zmiany istniejących. Audytor powinien posiadać zdolność do szybkiego i skutecznego uczenia się ze względu na potrzebę przeprowadzania audytu w obszarach wymagających specjalistycznego przygotowania, która często wykracza poza obszar przygotowania zawodowego audytora. Charakter pracy wymaga zdolności analitycznego myślenia, systematyczności, skrupulatności, dokładności i dobrej organizacji swojej pracy. Na opisywanym stanowisku ważna jest umiejętność interpretacji przepisów, gromadzenia, analizy i ocen faktów oraz sporządzania i prezentacji jasnych i zwięzłych sprawozdań ustnych i pisemnych. Niezbędna jest umiejętność efektywnego komunikowania się w związku z koniecznością przeprowadzania wywiadów i narad z podmiotami audytowanymi.


Przykłady: • podejmowanie decyzji co do wyboru metod i technik audytorskich,
 • wskazywanie słabych stron kontroli wewnętrznej w obszarze poddanym audytowi oraz ich przyczyn,
 • wskazywanie zagrożeń/ryzyk wynikających z ustalonych słabości kontroli zarządczej, wskazywanie luk lub sprzeczności w obowiązujących przepisach,
 • wskazywanie skutków słabości kontroli zarządczej,
 • formułowanie zaleceń/rekomendacji w celu zapobieganiu słabościom kontroli zarządczej, zapobieganiem ryzyku,
 • różnorodność tematyki wykonywanych zadań: przykładowe obszary: inwentaryzacja, zamówienia publiczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zabezpieczenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, windykacja, podróże służbowe oraz narzucona-przez Ministerstwo Finansów tematyka zadań.

NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA:


Po przydzieleniu przez kierującego Zespołem Audytu Wewnętrznego zadania audytowego i otrzymaniu od Komendanta Oddziału imiennego upoważnienia do jego przeprowadzenia, audytor wewnętrzny samodzielnie przygotowuje i przeprowadza wszystkie czynności, tj. przeprowadza analizę ryzyka, opracowuje program audytu, dokonuje wyboru metodologii realizacji zadania audytowego oraz narzędzi badawczych, gromadzi i analizuje dowody audytowe, przeprowadza wywiady/rozmowy, pobiera próbę do badania, przeprowadza wybrane przez siebie testy, sporządza sprawozdania z przeprowadzonego audytu, tworzy dokumentację zadania audytowego (akta bieżące), sprawdza wykonanie zaleceń. W razie potrzeby audytor samodzielnie przeprowadza czynności doradcze na zlecenie kierownictwa jak i z własnej inicjatywy w porozumieniu z kierownikiem Zespołu Audytu Wewnętrznego. Audytor uczestniczy w sporządzeniu rocznego planu audytu oraz w sporządzaniu sprawozdania z jego wykonania. Audytor wewnętrzny pracuje pod ogólnym kierunkiem Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego, programuje i planuje prace audytu na profesjonalnym poziomie, pracując indywidualnie lub jako kierujący zadaniem audytowym. Od audytora oczekuje się propozycji własnych rozwiązań. Audytor identyfikuje i analizuje przyczyny nieefektywnych i nieekonomicznych praktyk; ocenia alternatywne rozwiązania, które mogą przynieść pożądane rezultaty. Opracowuje zalecenia w celu doprowadzenia działań do zgodności z przepisami prawa oraz z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.


Do zadań na tym stanowisku należy opracowanie programu zadania audytowego; wybór technik stosowanych podczas zadania audytowego, np.: zapoznanie się z dokumentami, graficzna analiza procesów, rekonstrukcja wydarzeń lub obliczeń, przeprowadzenie oględzin, rozpoznawcze badanie próbek. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytowych audytor wewnętrzny ustala stan faktyczny, określa oraz analizuje przyczyny i skutki uchybień oraz formułuje zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień. Podsumowując, osoba zajmująca przedmiotowe stanowisko: • samodzielnie bada i ocenia adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w audytowanym obszarze,
 • samodzielnie wyraża opinie na temat skuteczności istniejących w niej mechanizmów kontrolnych,
 • z własnej inicjatywy wskazuje możliwość ich usprawnienia,
 • przejawia inicjatywę w przedstawianiu propozycji modyfikacji istniejących procedur,
 • w sytuacjach bezprecedensowych (braku procedur lub istnienia niewłaściwych), audytor wewnętrzny wychodzi z inicjatywą opracowania nowych lub zmiany istniejących procedur poprzez wskazanie kierunków uregulowań w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego lub czynności doradczych obejmujących obszar.

HORYZONT CZASOWY PLANOWANIA: powyżej 1 roku.


KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: • kilka razy w tygodniu - z audytorami wewnętrznymi z KGSG oraz audytorami Oddziałów SG,
 • kilka razy w roku - kontakty mailowe i telefoniczne z Ministerstwem Finansów w związku z przesyłaną informacją dotyczącą realizacji zadań audytowych, w tym udzielania wyjaśnień, kontakty w sprawie zadań zleconych.

CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: • praca w terenie;
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Przykład: • praca w terenie - wykonywanie zadań w PSG, wykonywanie czynności audytorskich w terenie, np. wizytacja na miejscu, sprawdzenie, wgląd, obserwacja, itp.;
 • wyjazdy służbowe - szkolenia, odprawy np. w KGSG w celu szkolenia i opracowywania wspólnych założeń wykorzystywanych do zadań audytowych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza zadania audytowe w celu zbadania systemów zarzadzania i kontroli wewnętrznej w obszarze poddanym audytowi i sporządza obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej
 • Realizuje czynności doradcze na wniosek Komendanta Oddziału lub z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii i zaleceń usprawniających funkcjonowanie Oddziału
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą zadań audytowych w celu dokumentowania ich przebiegu i wyniku
 • Uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego w BiOSG poprzez dokonywanie analizy dokumentów, materiałów i innych informacji w celu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem Oddziału w zakresie niezbędnym do opracowania rocznego planu audytu
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego w celu przekazania informacji do Ministerstwa Finansów o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w celu dokonania oceny działań jednostki podjętych w zakresie realizacji rekomendacji z przeprowadzonych zadań audytowych
 • Prowadzi pozostałą dokumentacje audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących działania audytu wewnętrznego w BiOSG i obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego
 • Opracowuje program powierzonych zadań audytowych w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania oraz narzędzi badawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - 2 lata doświadczenia w pracy w komórce audytu wewnętrznego
 • Specjalistyczne, zawodowe uprawnienia niezbędne (z punktu widzenia formalnoprawnego) do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  1. certyfikaty: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub
  2. egzamin zdany przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów w latach 2003-2006, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnia praktyka (zgodnie z definicją określoną w ustawie o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach finansów publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Analityczne i syntetyczne myślenie
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętności redakcyjne
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ