Praca: Audytor wewnętrzny


Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Przeworsk
Numer: StPr/24/0768
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych nastanowisku: 1) opracowywanie rocznego planu audytu w uzgodnieniu ze Starostą,2) realizacja zadań audytowych zgodnie z zatwierdzonym planem rocznym audytu,3) prowadzenie działań audytu wewnętrznego w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,5) przeprowadzanie czynności monitorujących i oceniających wdrożenie rekomendacji (uwag i wniosków) udzielonych w wyniku przeprowadzonych audytów,6) opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,7) działania doradcze dotyczące systemów i procedur funkcjonujących w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,8) przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych poza planem audytu,9) wykonywanie innych zadań audytora wewnętrznego wynikających z obowiązujących przepisów.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:a) wymiar czasu pracy - niepełny - 1/4 etatub) umowa o pracę - zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,c) praca o charakterze biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,d) miejsce pracy - budynek Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 -IV piętroe) dostęp do budynku Starostwa oraz sam budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,f) bezpieczne i higieniczne warunki pracy w budynku i pomieszczeniach biurowych,g) praca wymaga predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 (Biuro Podawcze - parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 37-200 Przeworsk, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Audytora wewnętrznego, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,5) nieposzlakowana opinia,6) wykształcenie wyższe,7) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:a) jeden z certyfikatów: Certified Intemal Auditor (CIA), Certified Govemment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lubb) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lubc) uprawnienia biegłego rewidenta, lubd) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych; za taką praktykę uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.),nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623),8) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczejo charakterze usługodawcy zewnętrznego wykonującego zadania audytora wewnętrznego tj. zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,9) znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej i zasad prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego.Wymagania odatkowe: Staż pracy w administracji pulicznej

Miejsce pracy:

Przeworsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 075 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

APLIKUJ TERAZ