Praca: Starszy specjalista


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 72684

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,


• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na I piętrze PUW w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza 10 w Przemyślu. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych – posiada stosowny podjazd, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z toalety zlokalizowanej na parterze. W budynku nie ma windy ani oznaczeń specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • sprawdza kompletność dokumentacji i wniosków o pozwolenie na budowę, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowywuje projekty decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprawdza dokumenty zgłoszeń o zamiarze budowy lub rozbiórki obiektu budowlanego, wykonywania robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania i prowadzi postępowania administracyjne w tym zakresie,
 • prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych oraz przygotowywuje projekty postanowień,
 • prowadzi postępowania administracyjne i po uzyskaniu upoważnienia od właściwego organu, przygotowywuje postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • będzie rozpatrywać skargi, wnioski i zapytania w zakresie prowadzonych spraw,
 • prowadzi rejestry wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestry decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze architektoniczno-budowlanym - co najmniej pół roku,
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o dostępie do informacji publicznej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się...

Opublikowano: wczoraj

Komenda Powiatowa Policji w Nisku

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Nisko

Warunki pracy praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, stanowisko pracy znajduje się w budynku KPP w Nisku,...

Opublikowano: 2021-01-12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w biurze i w terenie, krajowe wyjazdy...

Opublikowano: 2021-01-12

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Jarosław

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno- biurowym. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, oświetlonym przez światło...

Opublikowano: 2021-01-10

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca administracyjno - biurowa, praca przy...

Opublikowano: 2021-01-05

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Starszy specjalista

Lokalizacja: podkarpackie / Przemyśl

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno - biurowym, stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie...

Opublikowano: 2020-12-31