Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 68898

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy
Korzystanie z samochodu służbowego
Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy
Występuje praca na wysokości
Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe
Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer , drukarka , kserokopiarka ,
niszczarka dokumentów , telefon ,fax
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
•Budynek, w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
piętrowy - 2 - kondygnacyjny, pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych.
•Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak podjazdu/schody przy wejściu do budynku - ilość stopni: 2
•Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
•Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
•Przy budynku jest miejsce parkingowe.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2600,00 zł brutto

Zakres zadań

 • Kontroluje artykuły rolno - spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożone za granicę oraz warunki ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania .
 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno - spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ( w tym kontrola graniczna tych artykułów ) w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno - spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno - spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu - samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu detalicznego pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt- samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w celu wyeliminowania z obrotu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością nieodpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen - samodzielna realizacja zadania.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora - samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego brak
 • Znajomość: Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego , ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego wymagane potwierdzenie dokumentem
 • Posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym, wymagane potwierdzenie dokumentem
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Kierowca wywrotki

Lokalizacja: podkarpackie / Pustków

KIEROWCA WYWROTKIMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: POLSKA Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. C+E...

Opublikowano: 2020-10-06

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Lokalizacja: podkarpackie / Mielec

Nauczyciel wychowania przedszkolnego Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika...

Opublikowano: 2020-10-06

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Mechanik pojazdów samochodowych

Lokalizacja: podkarpackie / Skowierzyn

Naprawa samochodów osobowych i dostawczych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT B...

Opublikowano: 2020-10-06

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

Wychowawca

Lokalizacja: podkarpackie / Dębica

PROWADZENIE PRACY WYCHOWAWCZEJ, UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW ZE SZKOŁAMI, RODZICAMI, WSPÓŁUCZESTNICTWO W AKCJI REKRUTACYJNEJ DO HUFCA PRACY...

Opublikowano: 2020-10-06

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Mechanik samochodowy

Lokalizacja: podkarpackie / Krosno

Naprawy pojazdów samochodowych, serwis ogumienia. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, inne, kierunek: mechanik...

Opublikowano: 2020-10-06

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Sprzedawca - kasjer

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

sprzedaż, obsługa klienta, przyjmowanie i układanie towaru, obsługa komputera i kasy fiskalnej Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Opublikowano: 2020-10-06