Województwo podkarpackie

Plik:Województwo podkarpackie powiaty.pngWojewództwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju, od północy graniczy z województwem lubelskim i świętokrzyskim, od zachodu z województwem małopolskim, od południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. Pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 17 845,7 km2, województwo podkarpackie zajmuje 11. miejsce w kraju, natomiast pod względem liczby ludności (ok. 2,1 miliona osób) – miejsce 9. Stolicą województwa jest Rzeszów.

Średnia stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wynosi 17%, co stawia je na 13 miejscu wśród wszystkich województw. Gorsza sytuacja na rynku pracy panuje jedynie w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Procentowy udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest zbliżony, z lekką przewagą mężczyzn.

Gospodarka województwa podkarpackiego opiera się głównie na rolnictwie, turystyce oraz na zlokalizowanym w największych miastach przemyśle. Najwięcej miejsc pracy oferują duże zakłady produkcyjne, prowadzące swoją działalność w Rzeszowie oraz na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych EURO-PARK MIELEC oraz Wisłosan Tarnobrzeg, a także w parkach przemysłowych. Wyspecjalizowana kadra pracownicza w poszukiwaniu pracy powinna udać się do większych miast województwa, bowiem na mniej zurbanizowanych terenach dostępne oferty pracy dotyczą głównie pracowników fizycznych.

Boguchwała

Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Graniczy z nią 6 innych gmin: Świlcza od północnegozachodu, Rzeszów od północy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od południowego-wschodu, Czudec od południa i Iwierzyce od zachodu. Ważne znaczenie dla gminy ma jej położenie na obrzeżach Rzeszowa, do którego w celach zawodowych wyjechało wielu jej mieszkańców.  W 2013 roku populacja miasta wynosiła 5,7 tysiąca osób.

BohuchwałaZatrudnienie na terenie gminy zapewniają jedno lub kilkuosobowe firmy rodzinne (usługi, handel, drobna wytwórczość) oraz zakłady produkcyjne, takie jak Zakład Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A, Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych, Gminna Spółdzielnia SCh, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz jednostki organizacyjne gminy Boguchwała. Duży odsetek mieszkańców gminy pracuje na terenie Rzeszowa, praca Boguchawała.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie gminy Boguchwała w 2012 roku wynosiła 7,9% i była jedną z niższych w całym województwie podkarpackim. Wśród osób bezrobotnych duże grupy stanowią osoby bez zawodu, pracownicy handlowi, pracownicy budowlani, kucharze i sprzątaczki. Największe szansę na pracę w Boguchwale mają absolwenci uczelni wyższych, szczególnie na kierunkach technicznych.

Nowa Sarzyna

Miasto Nowa Sarzyna, praca Nowa Sarzyna, zlokalizowane jest w miejsko-wiejskiej gminie noszącej tę samą nazwę, w powiecie leżajskim znajdującym się w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego nad rzeką Trzebośnicą w dolinie Dolnego Sanu. Od południa i wschodu Nowa Sarzyna graniczy z gminą Leżajsk i miastem Leżajsk, od północy z gminami Krzeszów, Jeżowe i Rudnik, a od zachodu z gminą Kamień.

nowa sarzynaGospodarkę gminy Nowa Sarzyna tworzą przede wszystkim podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie miasta. Koncentrują się tam usługi niemal we wszystkich podstawowych branżach, jednak najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianym handlem, budownictwem i usługami.

Największymi istniejącymi zakładami pracy w Nowej Sarzynie są:

 • Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” należące do Grupy Kapitałowej „Ciech” – na ich obecny profil produkcyjny składają się środki ochrony roślin, żywice, epoksydowe, poliestrowe i fenylowo-formaldehydowe oraz utwardzacze do żywic;
 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna;
 • Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE produkujący elewacyjne farby silikonowe, środki wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe, kleje, lakiery i inne;
 • Zakład Doświadczalny „Organika” prowadzący badania z zakresu syntezy organicznej, środkówochrony roślin i materiałów pomocniczych;
 • Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” świadczący usługi związane z wykonawstwem wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Dynów

DynówMiasto Dynów położone jest na Pogórzu Karpackim (określanym jako Pogórze Dynowskie) w dolinie Sanu na wysokości 250 – 270 m n.p.m., otoczone wzniesieniami. Miasto liczy obecnie 6,3 tys. mieszkańców i zajmuje 2 444 ha powierzchni. Dynów położony jest w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego i brzozowskiego.

Około 16 % ludności Dynowa pracuje zawodowo. Ponad połowa to kobiety. Liczba bezrobotnych w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta. Na koniec grudnia 2012 r. zarejestrowanych było ogółem 540 osób. W liczbie bezrobotnych 256 to mężczyźni, a 284 to kobiety. Prawo do zasiłku w tym czasie posiadały jedynie 54 osoby. Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Największy procent stanowią grupy wiekowe 21-25 – około 26 % oraz 26-30 – 20 %. Duży procent bezrobotnych to absolwenci, kończący szkoły średnie i zasadnicze zawodowe. Oznacza to, że największe szanse na zatrudnienie w Dynowie będą mieli absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ich ukończenia, praca Dynów.

Do największych zakładów pracy reprezentujących sektor przemysłowy należą firmy, takie jak:

 • Zakład Wyrobu Mebli „Wenus” – aktualnie zatrudnia 4 osoby,
 • Firma Produkcyjno – Handlowa – „Woodstyle” zatrudnia ok. 30 osób,
 • Spółdzielnia Inwalidów im. Kilińskiego – zakład pracy chronionej – zatrudnia 173 osoby,
 • Firma Handlowo – Usługowa „Exdom” – 12 osób,
 • Zakład Usługowo – Handlowy Konrad Miśniakiewicz – 3 osoby,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Trak” s.c. – zatrudnia 15 osób,
 • Firma Handlowo – Usługowo – Remontowa „Gaz – Stol” – zatrudnia obecnie ok. 10 osób
 • Firma Moeschle, zatrudniająca ok. 50 osób.

Firmy te powstały na bazie dużych przedsiębiorstw zlikwidowanych w wyniku zmian gospodarczych po 1990 roku w celu zapewnienia miejsc pracy lokalnej grupie bezrobotnych.

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem to niewielkie podkarpackie miasto często określane mianem polskiej stolicy wikliny, ze względu na bogatą i długoletnią tradycję wikliniarską w tym regionie. Miasto jest również lokalnym ośrodkiem usługowym oraz przemysłowym. Na jego terenie funkcjonuje różnorodny przemysł: produkowane są wyroby wiklinowe i drewniane, istnieje przemysł chemiczny i stalowy, a także drobny przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość mieszkańców gminy to osoby związane z handlem i usługami, jednak nadal ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa również rolnictwo, praca Rudnik nad Sanem.

Miasto położone jest w powiecie niżańskim, nad Sanem, u ujścia rzeki Rudna. To właśnie od nazw tych dwóch rzek wywodzi się nazwa miasta. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto zamieszkałe było przez 6883 mieszkańców.

RudnikWedług strategii rozwoju miasta i gminy Rudnik nad Sanem, pozytywnymi cechami lokalnej gospodarki są:

 • tradycje wikliniarsko-koszykarskie,
 • korzystna struktura własności,
 • dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych,
 • zasoby niewykorzystanej siły roboczej,
 • baza dobrej jakości produktów rolnych,
 • dobre cechy ekologiczne płodów rolnych.

Z kolei, słabymi stronami są:

 • dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych,
 • brak przemysłu przetwórczego,
 • wysokie koszty produkcji,
 • niedostatki kapitału własnego,
 • słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych,
 • niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych,
 • struktura gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie,
 • mała specjalizacja produkcji rolnej.

Nowa Dęba

Nowa DębaWedług danych urzędu pracy w Tarnobrzegu, z ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie zarejestrowanych w urzędzie na dzień 31 maja 2014 r., 1080 osób to mieszkańcy miasta i gminy  Nowa Dęba. Ponad 52% tej liczby stanowią kobiety (566 osób). Według stanu na koniec maja jedynie 132 bezrobotnych, czyli 12,2% ogółu bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Z ogólnej liczby osób pozostających bez pracy: 483 to mieszkańcy wsi, 636 to długotrwale bezrobotni i 241 to osoby powyżej 50 roku życia. Stopa bezrobocia w gminie wynosi około 12%, praca Nowa Dęba.

W mieście znajdują się tereny należące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”, na której terenie znajdują się m.in. Zakłady Metalowe „Dezamet” wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Bumar – największy pracodawca regionu.

Według danych urzędu gminy, w mieście obserwuje się ciągły, aczkolwiek powolny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – głównie w sektorze usługowym i handlowym. O poziomie zatrudnienia w gminie decydują firmy zatrudniające powyżej 9 osób, skoncentrowane głównie na terenie wspomnianej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przemyśl

Przemyśl jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem województwa podkarpackiego i zarazem jednym z najstarszych miast Polski. Jego przygraniczne położenie (14 km od granicy z Ukrainą) sprawia, że miasto stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny i transportowy. Przemyśl jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz powiaty przemyskiego. Powierzchnia miasta wynosi 47 km2, a jego populacja to 65 tysięcy osób.

Plik:POL Przemyśl flag.svgPrzemyśl jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym i transportowym regionu, jednak poziom bezrobocia w mieście i okolicach odbiega od oczekiwanego. Zarówno w powiecie przemyskim jak i samym mieście Przemyśl wysokość stopy bezrobocia przekracza wartość średnią dla całego województwa podkarpackiego i wynosi odpowiednio 18,4% w mieście i 21,3% w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia w powiecie przemyskim wynika z faktu, że Przemyśl jest jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, a gospodarka pozostałych obszarów opiera się w przeważającej części na rolnictwie, które nie zaspokaja zapotrzebowania na miejsca pracy dla okolicznej ludności. W mieście zarejestrowanych jest ponad 6000 podmiotów gospodarczych, wśród których zaledwie 80 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób. W mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny (Zakłady Płyt Pilśniowych „Fibris”), mechaniczny i automatyki przemysłowej („Polna”, „Fanina”), kosmetyczny („Inglot”) oraz włókienniczy („Sanwil”). Ponadto w Przemyślu działa także wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra. Oferty pracy przeznaczone dla osób poszukujących pracy w tym regionie dotyczą głównie sektora usług i handlu, a znaleźć je można w PUP, lokalnej prasie i na Praca Przemyśl.

Lubaczów

Plik:PPA podkarpackie lubaczowski.svgLubaczów to miasto powiatowe, siedziba najbardziej na wschód wysuniętego powiatu województwa podkarpackiego – powiatu lubaczowskiego. Lubaczów od granicy z Ukrainą oddalony jest o zaledwie 12 km. Geograficznie miasto położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki. Miasto zajmuje powierzchnię 25,3 km2, a jego populacja wynosi nieco ponad 12 tysięcy osób. Powierzchnię Lubaczowa w 72% zajmują użytki rolne, a w 11% użytki leśne.

Miasto Lubaczów stanowi zaplecze społeczne, gospodarcze i kulturalne całego regionu. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych, z czego przeważającą większość (ponad 90%) stanowią niewielkie firmy zatrudniające do 10 pracowników. Gospodarka opiera się głównie na handlu i usługach oraz na drobnym przemyśle rolnym, spożywczym, budowlanym i transportowym.

Poziom bezrobocia w powiecie lubaczowskim jest wyższy niż w całym województwie. W styczniu 2013 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,8 tysiąca osób bezrobotnych, czyli 18,9% wszystkich osób zdolnych do podjęcia pracy w regionie. Ze względu na brak większych zakładów pracy w Lubaczowie i powiecie, zatrudnienia należy szukać wśród lokalnych niewielkich przedsiębiorstw Praca Lubaczów.

Ropczyce

Plik:POL Ropczyce COA.svgRopczyce to miasto położone 28 km od centrum Rzeszowa w kierunku zachodnim. Miasto jest siedzibą powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz znajduje się na pograniczu Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wielopolką. Miasto stanowi centrum handlowe, usługowe i administracyjne powiatu, zajmuje powierzchnię 47 km2 i zamieszkałe jest przez 15 tysięcy osób.

Sytuacja na ropczyckim rynku pracy nie należy do najkorzystniejszych. Na początku 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6,6 tysiąca bezrobotnych, co stanowi prawie 23% wszystkich aktywnych ekonomicznie mieszkańców powiatu ropczyckiego.

Na terenie Ropczyc Praca Ropczyce zarejestrowanych jest ponad 1200 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników. Najliczniej reprezentowane są branże transportowa, łączności, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz handlu. Istotny wkład w gospodarkę miasta ma również budownictwo i przemysł rolno-spożywczy. Najwięcej miejsc pracy oferują główne zakłady działające na terenie miasta, do których zaliczają się:  Südzucker Polska S.A. Zakład produkcji „Cukrownia” Ropczyce, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A., Cukromix Bis Zakład Produkcji Cukierniczej sp. z o.o., Zakład Produkcji Konstrukcji „Mostostal Ropczyce” sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz Wytwórnia Prefabrykatów Drogowych PUPH „NIWA” sp. j.

Dębica

Dębica to miasto i gmina w zachodniej części województwa podkarpackiego, oddalone od Rzeszowa o 46 km. Dębica to także siedziba powiatu dębickiego, leżąca nad rzeką Wisłoką, na północnym skraju Pogórza Strzyżowskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym Podkarpacia, znane m.in. z fabryki opon czy rowerów Arkus. Dębica zajmuje powierzchnię 34 km2, a liczba jej mieszkańców to 47 tysięcy.

Powiat dębicki charakteryzuje się jednym z najniższych udziałem osób bezrobotnych w regionalnej strukturze zatrudnienia. Według danych statystycznych na koniec stycznia 2013 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,3%, przy czym w samej Dębicy była jeszcze niższa.

Plik:POL Dębica N COA.svgDominującymi elementami dębickiej gospodarki są przemysł, handel i usługi, w których zatrudnienie znalazła przeważająca część lokalnej społeczności Praca Dębica. Dębica jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej. Do najbardziej rozwiniętych gałęzi przemysłu należy tu przemysł gumowy i chemiczny, spożywczy, transportowy oraz produkcji materiałów budowlanych. W mieście zarejestrowanych jest blisko 4200 podmiotów gospodarczych, wśród których najbardziej znanym jest Firma Oponiarska „Dębica” S.A. Do pozostałych dużych przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych miasta należą: Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka”, Zakłady Mięsne Dębica, Iglomeat-Sokołów, Igloobud oraz producent rowerów „Arkus & Romet Group”.