Województwo podkarpackie

Plik:Województwo podkarpackie powiaty.pngWojewództwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju, od północy graniczy z województwem lubelskim i świętokrzyskim, od zachodu z województwem małopolskim, od południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. Pod względem zajmowanej powierzchni, wynoszącej 17 845,7 km2, województwo podkarpackie zajmuje 11. miejsce w kraju, natomiast pod względem liczby ludności (ok. 2,1 miliona osób) – miejsce 9. Stolicą województwa jest Rzeszów.

Średnia stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wynosi 17%, co stawia je na 13 miejscu wśród wszystkich województw. Gorsza sytuacja na rynku pracy panuje jedynie w województwie kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Procentowy udział bezrobotnych kobiet i mężczyzn jest zbliżony, z lekką przewagą mężczyzn.

Gospodarka województwa podkarpackiego opiera się głównie na rolnictwie, turystyce oraz na zlokalizowanym w największych miastach przemyśle. Najwięcej miejsc pracy oferują duże zakłady produkcyjne, prowadzące swoją działalność w Rzeszowie oraz na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych EURO-PARK MIELEC oraz Wisłosan Tarnobrzeg, a także w parkach przemysłowych. Wyspecjalizowana kadra pracownicza w poszukiwaniu pracy powinna udać się do większych miast województwa, bowiem na mniej zurbanizowanych terenach dostępne oferty pracy dotyczą głównie pracowników fizycznych.

Radymno

Radymno to miasto i gmina położone w powiecie jarosławskim. Jest to dawna rezydencja biskupów przemyskich. Miasto znajduje się w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą. Powierzchnia gminy wynosi 182,4 km2, a jej populacja to 11,5 tysiąca osób. Połowa mieszkańców gminy zamieszkuje w mieście Radymno.

RadymnoW 2013 roku liczba pracujących osób w sektorach gospodarki narodowej na terenie miasta Radymno wyniosła 1000 osób. Największa ilość mieszkańców gminy zatrudnienie znalazła w usługach nierynkowych m. in w edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej oraz administracji publicznej i obronie narodowej. Zarówno w mieście Radymno, jak i na terenie gminy dobrze rozwinął się przemysł materiałów budowlanych, bazujących na miejscowym surowcu –piaskach i żwirach rzecznych. Ponadto na terenie gminy prowadzona jest produkcja materiałów budowlanych – cegielnie, wykorzystujące miejscowy surowiec i zaopatrujące głównie pobliskie miasta, które są dla nich rynkiem zbytu, praca Radymno.

W Radymnie w 2013 roku działało 370 podmiotów gospodarczych, w tym ponad 50% w sferze handlu i usług. To właśnie ten sektor charakteryzuje się największą dynamiką rozwoju w ostatnich latach. Na 971 hektarach użytków rolnych gminy Radymno funkcjonowało 172 gospodarstw rolnych. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła około 60% ogółu mieszkańców, natomiast stopa bezrobocia wynosi 13,5%.

Jedlicze

Jedlicze to niewielkie miasteczko znajdujące się w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, położone się nad rzeką Jasiołką. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jedlicze. Geograficznie miasto położone jest w zachodniej części Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, będącej centralną częścią Dołów Jasielsko-Sanockich. Według danych Urzędu Miasta z 2012 r. miasto liczyło 5788 mieszkańców.

JedliczeNa terenie Gminy Jedlicze w 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 969, zaś stopa bezrobocia 9,9%. Znaczący problem w tym regionie stanowi bezrobocie ukryte, charakterystyczne dla obszarów wiejskich. Bezrobocie poddane jest sezonowym wahaniom, szczególnie zauważalnym wśród mężczyzn. W okresie prac od wiosny do jesieni znajdują oni zatrudnienie przy pracach polowych lub też na budowach, tworząc tzw. szarą strefę zatrudnienia, praca Jedlicze.

W 2013 roku na terenie gminy Jedlicze istniało prawie 1000 podmiotów gospodarczych, spośród których wiele stanowiło przedsiębiorstwa jednoosobowe. Największa liczba podmiotów związana jest z branżą usług i handlu (80%). W branży budowlanej działały 104 przedsiębiorstwa, w przemysłowej 129, a w rolniczej 15.

Boguchwała

Pod względem administracyjnym gmina Boguchwała znajduje się w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Graniczy z nią 6 innych gmin: Świlcza od północnegozachodu, Rzeszów od północy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od południowego-wschodu, Czudec od południa i Iwierzyce od zachodu. Ważne znaczenie dla gminy ma jej położenie na obrzeżach Rzeszowa, do którego w celach zawodowych wyjechało wielu jej mieszkańców.  W 2013 roku populacja miasta wynosiła 5,7 tysiąca osób.

BohuchwałaZatrudnienie na terenie gminy zapewniają jedno lub kilkuosobowe firmy rodzinne (usługi, handel, drobna wytwórczość) oraz zakłady produkcyjne, takie jak Zakład Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel” S.A, Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych, Gminna Spółdzielnia SCh, Zakład Gospodarki Komunalnej oraz jednostki organizacyjne gminy Boguchwała. Duży odsetek mieszkańców gminy pracuje na terenie Rzeszowa, praca Boguchawała.

Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie gminy Boguchwała w 2012 roku wynosiła 7,9% i była jedną z niższych w całym województwie podkarpackim. Wśród osób bezrobotnych duże grupy stanowią osoby bez zawodu, pracownicy handlowi, pracownicy budowlani, kucharze i sprzątaczki. Największe szansę na pracę w Boguchwale mają absolwenci uczelni wyższych, szczególnie na kierunkach technicznych.

Nowa Sarzyna

Miasto Nowa Sarzyna, praca Nowa Sarzyna, zlokalizowane jest w miejsko-wiejskiej gminie noszącej tę samą nazwę, w powiecie leżajskim znajdującym się w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego nad rzeką Trzebośnicą w dolinie Dolnego Sanu. Od południa i wschodu Nowa Sarzyna graniczy z gminą Leżajsk i miastem Leżajsk, od północy z gminami Krzeszów, Jeżowe i Rudnik, a od zachodu z gminą Kamień.

nowa sarzynaGospodarkę gminy Nowa Sarzyna tworzą przede wszystkim podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie miasta. Koncentrują się tam usługi niemal we wszystkich podstawowych branżach, jednak najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianym handlem, budownictwem i usługami.

Największymi istniejącymi zakładami pracy w Nowej Sarzynie są:

 • Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” należące do Grupy Kapitałowej „Ciech” – na ich obecny profil produkcyjny składają się środki ochrony roślin, żywice, epoksydowe, poliestrowe i fenylowo-formaldehydowe oraz utwardzacze do żywic;
 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna;
 • Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE produkujący elewacyjne farby silikonowe, środki wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe, kleje, lakiery i inne;
 • Zakład Doświadczalny „Organika” prowadzący badania z zakresu syntezy organicznej, środkówochrony roślin i materiałów pomocniczych;
 • Zakład Usług Elektroenergetycznych „EL-CHEM” świadczący usługi związane z wykonawstwem wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Dynów

DynówMiasto Dynów położone jest na Pogórzu Karpackim (określanym jako Pogórze Dynowskie) w dolinie Sanu na wysokości 250 – 270 m n.p.m., otoczone wzniesieniami. Miasto liczy obecnie 6,3 tys. mieszkańców i zajmuje 2 444 ha powierzchni. Dynów położony jest w województwie podkarpackim, na południu powiatu rzeszowskiego, na styku czterech powiatów: rzeszowskiego, przemyskiego, przeworskiego i brzozowskiego.

Około 16 % ludności Dynowa pracuje zawodowo. Ponad połowa to kobiety. Liczba bezrobotnych w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta. Na koniec grudnia 2012 r. zarejestrowanych było ogółem 540 osób. W liczbie bezrobotnych 256 to mężczyźni, a 284 to kobiety. Prawo do zasiłku w tym czasie posiadały jedynie 54 osoby. Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Największy procent stanowią grupy wiekowe 21-25 – około 26 % oraz 26-30 – 20 %. Duży procent bezrobotnych to absolwenci, kończący szkoły średnie i zasadnicze zawodowe. Oznacza to, że największe szanse na zatrudnienie w Dynowie będą mieli absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ich ukończenia, praca Dynów.

Do największych zakładów pracy reprezentujących sektor przemysłowy należą firmy, takie jak:

 • Zakład Wyrobu Mebli „Wenus” – aktualnie zatrudnia 4 osoby,
 • Firma Produkcyjno – Handlowa – „Woodstyle” zatrudnia ok. 30 osób,
 • Spółdzielnia Inwalidów im. Kilińskiego – zakład pracy chronionej – zatrudnia 173 osoby,
 • Firma Handlowo – Usługowa „Exdom” – 12 osób,
 • Zakład Usługowo – Handlowy Konrad Miśniakiewicz – 3 osoby,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Trak” s.c. – zatrudnia 15 osób,
 • Firma Handlowo – Usługowo – Remontowa „Gaz – Stol” – zatrudnia obecnie ok. 10 osób
 • Firma Moeschle, zatrudniająca ok. 50 osób.

Firmy te powstały na bazie dużych przedsiębiorstw zlikwidowanych w wyniku zmian gospodarczych po 1990 roku w celu zapewnienia miejsc pracy lokalnej grupie bezrobotnych.

Rudnik nad Sanem

Rudnik nad Sanem to niewielkie podkarpackie miasto często określane mianem polskiej stolicy wikliny, ze względu na bogatą i długoletnią tradycję wikliniarską w tym regionie. Miasto jest również lokalnym ośrodkiem usługowym oraz przemysłowym. Na jego terenie funkcjonuje różnorodny przemysł: produkowane są wyroby wiklinowe i drewniane, istnieje przemysł chemiczny i stalowy, a także drobny przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość mieszkańców gminy to osoby związane z handlem i usługami, jednak nadal ważną rolę w gospodarce regionu odgrywa również rolnictwo, praca Rudnik nad Sanem.

Miasto położone jest w powiecie niżańskim, nad Sanem, u ujścia rzeki Rudna. To właśnie od nazw tych dwóch rzek wywodzi się nazwa miasta. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto zamieszkałe było przez 6883 mieszkańców.

RudnikWedług strategii rozwoju miasta i gminy Rudnik nad Sanem, pozytywnymi cechami lokalnej gospodarki są:

 • tradycje wikliniarsko-koszykarskie,
 • korzystna struktura własności,
 • dobrze rozwinięta sieć placówek usługowo-handlowych,
 • zasoby niewykorzystanej siły roboczej,
 • baza dobrej jakości produktów rolnych,
 • dobre cechy ekologiczne płodów rolnych.

Z kolei, słabymi stronami są:

 • dominacja małych firm w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych,
 • brak przemysłu przetwórczego,
 • wysokie koszty produkcji,
 • niedostatki kapitału własnego,
 • słabe zainteresowanie ze strony inwestorów zewnętrznych,
 • niewystarczająco rozwinięta sieć usług rolniczych,
 • struktura gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie,
 • mała specjalizacja produkcji rolnej.

Nowa Dęba

Nowa DębaWedług danych urzędu pracy w Tarnobrzegu, z ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie zarejestrowanych w urzędzie na dzień 31 maja 2014 r., 1080 osób to mieszkańcy miasta i gminy  Nowa Dęba. Ponad 52% tej liczby stanowią kobiety (566 osób). Według stanu na koniec maja jedynie 132 bezrobotnych, czyli 12,2% ogółu bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku. Z ogólnej liczby osób pozostających bez pracy: 483 to mieszkańcy wsi, 636 to długotrwale bezrobotni i 241 to osoby powyżej 50 roku życia. Stopa bezrobocia w gminie wynosi około 12%, praca Nowa Dęba.

W mieście znajdują się tereny należące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”, na której terenie znajdują się m.in. Zakłady Metalowe „Dezamet” wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Bumar – największy pracodawca regionu.

Według danych urzędu gminy, w mieście obserwuje się ciągły, aczkolwiek powolny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – głównie w sektorze usługowym i handlowym. O poziomie zatrudnienia w gminie decydują firmy zatrudniające powyżej 9 osób, skoncentrowane głównie na terenie wspomnianej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przemyśl

Przemyśl jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem województwa podkarpackiego i zarazem jednym z najstarszych miast Polski. Jego przygraniczne położenie (14 km od granicy z Ukrainą) sprawia, że miasto stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny i transportowy. Przemyśl jest miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz powiaty przemyskiego. Powierzchnia miasta wynosi 47 km2, a jego populacja to 65 tysięcy osób.

Plik:POL Przemyśl flag.svgPrzemyśl jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, przemysłowym i transportowym regionu, jednak poziom bezrobocia w mieście i okolicach odbiega od oczekiwanego. Zarówno w powiecie przemyskim jak i samym mieście Przemyśl wysokość stopy bezrobocia przekracza wartość średnią dla całego województwa podkarpackiego i wynosi odpowiednio 18,4% w mieście i 21,3% w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety.

Niekorzystna sytuacja w strukturze zatrudnienia w powiecie przemyskim wynika z faktu, że Przemyśl jest jedynym ośrodkiem miejskim tego regionu, a gospodarka pozostałych obszarów opiera się w przeważającej części na rolnictwie, które nie zaspokaja zapotrzebowania na miejsca pracy dla okolicznej ludności. W mieście zarejestrowanych jest ponad 6000 podmiotów gospodarczych, wśród których zaledwie 80 to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 50 osób. W mieście rozwija się przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny (Zakłady Płyt Pilśniowych „Fibris”), mechaniczny i automatyki przemysłowej („Polna”, „Fanina”), kosmetyczny („Inglot”) oraz włókienniczy („Sanwil”). Ponadto w Przemyślu działa także wytwórnia farb i pomocy szkolnych Pollena Astra. Oferty pracy przeznaczone dla osób poszukujących pracy w tym regionie dotyczą głównie sektora usług i handlu, a znaleźć je można w PUP, lokalnej prasie i na Praca Przemyśl.

Lubaczów

Plik:PPA podkarpackie lubaczowski.svgLubaczów to miasto powiatowe, siedziba najbardziej na wschód wysuniętego powiatu województwa podkarpackiego – powiatu lubaczowskiego. Lubaczów od granicy z Ukrainą oddalony jest o zaledwie 12 km. Geograficznie miasto położone jest na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, u ujścia rzeczki Sołotwy do Lubaczówki. Miasto zajmuje powierzchnię 25,3 km2, a jego populacja wynosi nieco ponad 12 tysięcy osób. Powierzchnię Lubaczowa w 72% zajmują użytki rolne, a w 11% użytki leśne.

Miasto Lubaczów stanowi zaplecze społeczne, gospodarcze i kulturalne całego regionu. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych, z czego przeważającą większość (ponad 90%) stanowią niewielkie firmy zatrudniające do 10 pracowników. Gospodarka opiera się głównie na handlu i usługach oraz na drobnym przemyśle rolnym, spożywczym, budowlanym i transportowym.

Poziom bezrobocia w powiecie lubaczowskim jest wyższy niż w całym województwie. W styczniu 2013 r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 4,8 tysiąca osób bezrobotnych, czyli 18,9% wszystkich osób zdolnych do podjęcia pracy w regionie. Ze względu na brak większych zakładów pracy w Lubaczowie i powiecie, zatrudnienia należy szukać wśród lokalnych niewielkich przedsiębiorstw Praca Lubaczów.